2. Ini Masih dalam perbaikan, dari http://balaiadat-marawa.blogspot.co.id


Mudah dan Jelas bukan??


Kasih Komentar Dong

Senin, 31 Oktober 2011

Parundiangan salingka adat

BAB   I
MINTAK  SIFAT ( Mintak Bana)

Dibaokan Oleh:
A: Malin
B: Sutan
C: Datuak
Malin   :  Ma  Sutan
Sutan  :  Lai
Malin   :  Barundiang singkek jo  Malin
Sutan  :  Lah elok
Malin   :  A-lah nan kamanjadi  buah parundiangan  dianta kabakeh sutan, ma agak-i  dihari  sahari nangko  hari  alah banamo elok   katiko alah banamo baiak,  tan kato  hari alah banamo elok  katiko alah banamo  baiak, kok siang jan ba-abih hari    malam  jan ba-abih minyak, kok ado  bana nan taragak  paham nan takiro, nan partamu lah bana  diansua  nan kaduo  ba-a  manjapuik  buah parundiangan  ka bakeh sutan  mah sutan!
(Sutan  Manjawab):

Sutan   :  A-lah saparti kato malin barundiang  singkek jo ambo, sungguahpun  barundiang   singkek jo ambo ma-agak-i hari sahari nangko,hari alah banamo elok katiko  alah banamo baiak. Kok siang jan ba- abih hari malam jan ma abih minyak. Kok ado bana nantaragak  paham nan takiro, nan partamu alah bana diansua  nan kaduo ba-a manjapuik-an buah parundiangan bakeh ambo, kan sabaitu  kato!
Malin   :  Sabananyo sutan
Sutan   :  Sapanjang kabanaran malin nan katangah iyo lah bana, sungguahpun alah bana karano kito duduak lai basamo( lai duo tigo), duduak basamo bakeh baiyo duduak jo nan tuo bakeh maminto, dicari bana jo balega dicari kato jo mufakat  mananti  sutan sakkutiko, alah ko dalam bana sutan?
Malin   :  Mangkonyo lah bana dianta ka bakeh sutan   lamak siriah lega carano, lamak kato lega baiyo  kanduang adat kanduang pusako  pelegakan dek  sutan ambo nanti sakutiko.
Sutan   :  Malah  ambo paiyokan?
Malin   :  Lah kajadinyo  sutan!

BARUNDIANG  KA NAN TUO ( Si  Sutan  baiyo Ka mak datuak)

Sutan              :  Manyo  mak datuak
Mak  Datuak   :  Lai
Sutan              :  Barundiang  singkek jo mak datuak.
Mak Datuak    :  Lah  elok
Sutan               : Sungguahpun barundiang  singkek jo mak datuak  di tapi asak ka tangah,                                 ditangah  dibumbun jo kabanaran, maaf  ambo pintak!
Mak datuak  : Pado  Allah  kito kumbalikan
Sutan            : A-lah  buah parundiangan nan dianta ka bakeh mak datuak, ma-agak-i  dihari  nan sahari nangko, hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, kok  bunyi lah samo kadangaran  kok rupo lah samo kalihatan, gayuang kasambuiknyo  kato  kajawabnyo, bana dimak datuak ambo nanti, mah mak datuak!
Mak  Datuak    :  Lah sampai sutan?
Sutan               : Sakiro alah mak!
Mak datuak      :  A-lah saparti kato sutan cako barundiang singkek jo ambo, sungguahpun barundiang singkek jo ambo, ma-agak-i hari sahari nangko hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, tankato hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak,dibnyi nan alah samo kadangaran di rupo alah samo kalihatan  gayuang kasambuiknyo  kato ka jawabnyo, bana diambo  sutan nanti kan sabaitu kato?
Sutan               : Sabananyo  mak datuak.
Mak Datuak  :  Supayo pintak kabuliah kandak ka balaku mananti sutan sakutiko,sutan!
Sutan            :  Asalkan pintak lai kabuliah kandak lai ka balaku  ambo pakai sifat mananti  mak!

(LENGONG  KIRI  LENGONG KANAN)
MAMBALIAKKAN KATO SACARO SINGKEK  DARI MAK DATUAK  KA SI SUTAN

Mak datuak      :  Manyo Sutan
Sutan               :  Lai
Mak Datuak     : Kambali rundiangan ka Sutan
Sutan               : Lah jadi
Mak datuak      :    Karano alah juo kato ambo cako,  Sutan tibo mananti ambo tibo baiyo kabakeh inyiak mamak jo kawan surang jo baduo (Ka baliau  angku nan tuo), di baliau  nan sado itu bulek sagelek pipiah salayang lah dapek buah pambarian, alah nan kamanjadi buah pambarian inyiak mamak sarato kawan nan surang jo baduo( baliau angku nan tuo) , kok siang jan ba abih hari, kok malam jan ba habih minyak, kok ado bana nan taragak, paham nan takiro lah bana rasonyo  diansua...sutan! lah namo buah pambarian ka sutan.

Sutan              :  Lah sampai mak datuak
Mak datuak     : sakiro alah
Sutan            : A-lah saparti kato mak datuak cako, ambo tibo mananti mak datuak to baiyo kabakeh inyiak mamak jo kawan surang  jo baduo (la baliau  angku nantuo),  di baliau nan sado itu bulek sagelek pipiah salayang alah dapek buah pambarian, a-lah ka buah pambariannyo, kok siang jan ba habih hari malam jan ba habih minyak, kok ado bana nan taragak, paham nan takiro lah bana rasonyo di ansua  kan sa baitu  kato?

Mak Datuak    : Sabananyo Sutan
Sutan              : Hinggo diambo pintaklah buliah kandak lah  balaku alah sanang hati mah  mak datuak!
Mak datuak     :  Tankato alah sanang babateh kito tantangan parundiangan  sutan?
Sutan              :  tankato kababateh  aia baulu ba muaro  kato barasa di nantabik  ba nan ncak mak?
Mak datuak      :  Karano pusako salang basuruikkan  mamintak buliah samiang rancak         kumbalikan ka nan tabik  suta.!
Sutan              : Malah ambo kumbalikan mak?
Mak datuak     :  Rancak

MAMBALIAKKAN KATO  JO ALUA DARI MAK DATUAK  KA SI SUTAN
KARANO KATO SUDAH DI PALEGAKAN

Mak  Datuak   :  Manyo sutan
Sutan              :  Lai
Mak Datuak    :  Kumbali parundiangan ka bakeh Sutan
Sutan              :  Lah elok mak
Mak Datuak     :  Karano alah juo kato ambo cako, Sutan tibo mananti ambo tibo baiyo  bakeh inyiak mamak  jo kawan surang jo baduo baliau angku nantuo, di baliau nan sado itu  bulek sagelek pipiah salayang alah dapek buah pambarian, alah ka buah pambariannyo cibuak sadang badantuang inyiak mamak sadang di rumah, lah iko jo mah sutan.
Sutan               :  Lah sampai dimak datuak?
Mak datuak      :  alah
Sutan               :  A-lah kamanjadi kato mak datuak cako ambo tibo  mananti mak datuak tibo baiyo  kabakeh  inyiak mamak nan duo tigo baliau angku nantuo, di baliau nan sadoitu  bulek sagelek pipiah salayang lah dapek buah pambarian, alah ka manjadi buah pambariannyo  cibuak sadang badantuang inyiak mamak sadang dirumah  kan sabaitu kato?
Mak datuak      : Sabananyo Sutan
Sutan               : SaTantangan  itu  indak babakeh duo kito,ambo turuik jo mak datuak salangkah  alah buah turuiknyo  samiang badendang biduak nak ilia, samiang basangai nasi nak masak lah iko jo mah kamak datuak.
Mak datuak      : lah sampai sutan?
Sutan               : Alah mak Datuak
Mak Datuak     : Alah kato sutan cako samiang badendang biduak nak ilia, samiang basangai nasi nak masak kan sabaitu kato?
Sutan               :  Sabanayo  mak
Mak datuak      :  Pambarian juo diambo kabakeh sutan, kok badendang kan salapeh arak  kok bakato sasudah makan, lah iko jo bana mah Sutan.
Sutan               : Satantangan nan itu indak babakeh juo kito mak, supayo siang jan bahabih hari malam kito jan bahabih minyak,di ansua jo karajo ko bana di amak ambo nanti mak!
Mak Datuak     : Saulik-ulik  urang mamintak saceke-ceke urang mambari dibari juo pintak sutan alah kabuah barinyo  lah bana di ansua karajoko ciek-ciek mah sutan.

Sutan               : Lah sampai mak datuak
Mak Datuak     :  alah sutan
Sutan               :  Alah saparti kato mak datuak cako, ambo tibo mananti mak datuak tibo baiyo  ka inyiak mamak surang jo  baduo  baliau angku nantuo, bulek sagelek pipiah salayang alan dapek buah pambarian, a-lah nan kabuah pambarian saulik-ulik urang mamintak  sa ceke-ceke urang mambari dibari juo kandak ambo alah kabuah barinyo   kok siang jan bahabih hari kok malam jan bahabih minyak   lah bana diansua mah sutan kan sabaitu  kato?
Mak Datuak     :  Sabananyo Sutan
Sutan               :  Hinggo diambo pintak buliah kandak lah balaku lah sanang hati mah mak.
Mak Datuak     :  Tankato alah sanang babateh kito tantangan parundiangan
Sutan               :  Tankato kababateh aia baulu bamuaro  kato barasa di nan tabik ba-a nan rancak mak?
Mak Datuak     : Lah manuruik nan biaso pusako salang basuruikkan mamintak buliah samiang, rancak dikumbalikan ka nan tabik sutan, jan putuih kito baduo.
Sutan               :  Malah ambo kumbalikan?
Mak Datuak     :  Rancak

(SIAP  ITU BARU DIKUMBALIKAN KA SI MALIN)(TAMBAHAN  ALUA MAK DATUAK JO SUTAN
SASUDAH KATO BADENDANG SALAPEH ARAH BAKATO SASUDAH MAKAN
KALAU NAK DIRANTANG PANJANG)

Sutan               :  Satantangan nan itu ndak babakeh duo kito mak, turuik jo mak salangkah alah katuruiknyo  kok labah indah sarangkek inggok  kok hujan indak sarangkek titiak, batolong di mak datuak mamanjangkan!
Mak datuak      : Alah kato sutan cako, kok labah ndak sarangkek  inggok  kok hujan ndak sarangkeh titiak kan sabaitu kato?
Sutan               : Sabananyo mak
Mak Datuak     : Pambarian juo ambo bakeh sutan  kok lantai sadang basah, kok cibuak sadang badantuang, lah iko jomah sutan!
Sutan               : Satantangan itu mak, ndak duo bakeh kito, ambo turuik jo lah mak salangkah, alah katuruiknyo nan dulu maansua mak, nan kudian ma amba,lah iko jo mah mak.
Mak Datuak     : Pambarian juo diambo ka sutan  tuah kato  jo mufakat, cilakono nan basilang mantun mah sutan!
Sutan               : Turuik jo amak salangkah, jan siang bahabih hari  malam jan bahabih minyak kito ansua karajoko nama nan bisa kok baitu ba-a mak,nak bagaraklo kami nan duo tigo
Mak Datuak     : Saceke-ceke  urang mambari saulik-ulik urang mamintak di bari juo kandak sutan..................................................!!!!!!!!!!!!!!!!  Sampai siap!

CARO MAMBALIAKKAN  KATO  MINTAK SIFAT

Sutan               :  Ma Malin
Malin                :  Lai
Sutan               :  Kumbali Parundiangan ka Malin
Malin                : Rancak        
Sutan               : Alah juo kato ambo cako, Malin tibo mananti, ambo tibo baiyo kabakeh inyiak jo mamak baliau angku nantuo, bulek sagelek pipiah salayang  lah dapek buah barinyo, alah buah barinyo  kok siang jan bahabih hari malam jan bahabih  minyak kok bana nantaragak paham nan takiro  lah bana diansua rasonyo  mah Malin, lah buah pambariannyo  bakeh Malin.
Malin                :  Lah Sampai Sutan
Sutan               : Alah
Malin                :  A-lah saparti kato Sutan cako ambo tibo mananti sutan tibo baiyo kabakeh baliau  inyiak mamak angku nan tuo, bulek sagelek pipiah salayang alah dapek buah pambarian, alah nan kajadi buah pambariannyo  kok siang jan bahabih hari malam jan bahabih minyak, kok ado bana nan taragak paham nan takiro  lah bana diansua kan sabaitu kato?
Sutan               : Sabananyo Malin
Malin                : Hinggo diambo  pintak lah buliah kandak lah balaku  lah sanang hati  mah sutan.
Sutan               : tankato lah sanang, babateh kito tantangan parundiangan
Malin                : Lah kajadinyo sutan!


Tambahan :  Bilo Mintak bana  jawaban  nan dibarikan batuka dek nan pangka

Malin                :  Ma  Sutan
Sutan               :  Lai
Malin                :  Di awa kato bamulo diakhia kato basudah, antah matoko nan salah caliak antah talingoko nan salah danga, rasonyo  dibana nan taragak  lah bana diansua, tapi  toh kini   raso karuah aia di muaro, bakisa duduak dilapiak nan salai bakisa tagak ditanah nan sabingkah sutan, duduak raso taeran tagak raso tacangang  ambo mah sutan?. Taranak sikua duo pambantai.


Tambahan:  JIKOK NAN DATANG NDAK MANURUIK LAUA.

...............Jikok dikato nan kabajawab  di gayuang nan ka basambuik  di duduak nan saedaran di tagak nan sahamparan, mah sutan.

                        


Tidak ada komentar:

Posting Komentar